Mevzuat

  Mücbir Sebep Kapsamında Değerlendirilecek Sektörleri Belirleyen ve Bu Sektörlerin Beyan ve Bildirimlerini Erteleyen ve 65 Yaş Üzeri Mükellef ve Meslek Mensuplarının Durumunu Açıklayan 518 Sayılı VUK. Genel Tebliği

  Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine ilişkin 309 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  İş Akdinin Feshinde Arabuluculuk Faaliyetinin Anlaşmayla Sonuçlanması Halinde İşveren İş Kanunu’nun 21’inci Maddesi Gereği SGK’ya Geriye Yönelik Belge Vermek ve Prim Ödemek Zorunda Olmamasına İlişkin 63 Nolu TÜRMOB Mevzuat Sirküleri

  Basit Usule Tabi işletmeler için Defter-Beyan Sistemine başvurular 30.09.2018 tarihine uzatılmıştır.

  Eski Ödeme Kaydedici Cihazların (Yazarkasa) mali hafızalarının doluncaya kadar kullanılabilmesi ile ilgili tebliğ

  Mükelleflerin bilinen adres ve tebligat yöntemlerinde değişiklikler yapan tebliğ

  Basit usule tabi olanlar ile serbest meslek kazancı elde edenlerin 1.1.2018, işletme hesabı esasına tabi olanların 1.1.2019 tarihinden itibaren DEFTERBEYAN sistemini kullanma zorunluluğu getiren tebliğ

  E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu ve E-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmesi ile ilgili tebliğ

  Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Kurum Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin 8.06.2017 Tarihli 2017-21 Sayılı SGK Genelgesi

  6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7nci maddesinde yer alan süreler, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

  –– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) –– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15) –– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47) –– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) –– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) –– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) –– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70) –– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) –– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) –– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)