Defter Tasdiklerinde Sınıf Değiştirme Hadleri Hakkında Ek Açıklama Konulu 2018/192 Sayılı TÜRMOB Sirküleri


ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ 2018/190

2019 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ 

ÖZET :2019 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

Hangi mükelleflerin I’inci Sınıf Tüccar ya da II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin hadler ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’nun 177-181’inci maddeleri arasında yer verilmiştir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 20161, 20172 ve 20183 yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki TÜRMOB 2018/190 sayılı Mevzuat Sirkülerindeki gibidir.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2018/190) görüntülemek için tıklayınız.


2018/190 SAYILI TÜRMOB SİRKÜLERİNE İLİŞKİN EK AÇIKLAMA 2018/192

2018/190 No.lu “2019 Yılında İşletme Hesabı Esası Ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri” başlıklı TÜRMOB Sirkülerinde, 2019 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler konusunda açıklamalar yer almıştır. Ancak meslek mensuplarımızdan çok sayıda soru gelmesi dolayısıyla bu konuda ek bir açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu hadlerin hesaplanması 2018 yılı için 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 490 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen hadlerin 2018 yılı gayrisafi satış hasılatlarının tespitinde dikkate alınmasına dayanmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu TÜRMOB 2018/190 sayılı Sirkülerde yapılan hesaplamalar “hukuki güvenlik” ve“vergilendirmede belirlilik” ilkeleri çerçevesinde TÜRMOB yorumuna dayanmakta olup, bu konuda, defterlerin kullanılmaya başlanılacağı yılın başında yürürlüğe girecek olan hadlerin geçerli olması gerektiği yönünde görüşlerin olduğu da dikkate alınmalıdır.

Kısaca TÜRMOB görüşü, 2018 yılı için 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı m. Resmi Gazetede yayımlanan 490 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen hadlerin 2018 yılı gayrisafi satış hasılatlarının tespitinde dikkate alınmasına dayanmaktadır. Buna karşılık 2018 yılı hadlerinde 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ hükümlerinin dikkate alınması gerektiği yönünde farklı görüşlerde bulunmaktadır.

Defter tasdiklerinin süresi dikkate alındığında, yılın son günlerinde yayınlanan ve yürürlük tarihide yeni yılın başı olarak gösterilen Tebliğ’de belirtilecek hadlere göre hareket edilmesinin mümkün olmayacağı düşünülmekle beraber, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aksi yönde özelgesinin olduğunu ve bu özelgelere göre defter tasdiki yapılmasının istenildiğini bilgilerinize sunma zorunluluğu doğmuştur. Buna göre 2018 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2019 yılında geçerli olacak hadlerin açıklanacağı ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve henüz yayımlanmamış olan yıl sonu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanacak tutarların 2018 yılı gayrisafi satış tutarlarına uygulanarak hesaplama yapılmasının Gelir İdaresi Başkanlığı’nca daha önce yayınlanan özelgelere uygun olacağı değerlendirilmektedir.

2018/190 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirkülerine ilişkin ek açıklama Siskülerini (2018/192) görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş