Kooperatiflerle İlgili Yayınlanan Yeni Yönetmeliklerin Getirdikleri


KOOPBİS YÖNETMELİĞİ:   

KOOPBİS (Kooperatif Bilgi  Sistemi) : Kooperatifler, üst kuruluşlar ve ortaklarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği sistemdir.

KOOPBİS Yetkilisi: Kooperatif yönetim kurulunun KOOPBİS işlemlerini yürütmek için yetki verilen kişilerdir. Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin her biri KOOPBİS üzerinde işlem gerçekleştirmeye yetkilidir. Kooperatif ortağı olmayan kişiler KOOPBİS yetkilisi atanabilir. Kooperatif personel veya personelleri de KOOPBİS yetkilisi olabilir.

KOOPBİS Yetkilisinin Belirlenmesi: KOOPBİS yetkilisinin belirlendiği yönetim kurulu kararının bir nüshası ile yetkilendirilen kişinin bilgileri İl Müdürlüğüne iletilerek yetki tanımlaması yaptırılır.

KOOPBİS’e Faaliyete Geçince Kayıt Edilecek Bilgiler: Ticaret sicili kayıtları, Finansal tabloları, Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet raporları, Genel kurul toplantı evrakları, Ortakların kimlik bilgileri ile pay ve ödemeleri, Gayrimenkul bilgileri ve gerekli görülmesi halinde diğer bilgileri, KOOPBİS sistemi aktif olduktan itibaren 6 (altı) ay içinde girilmelidir.

KOOPBİS’e Sürekli Yüklenmesi Gereken Diğer Bilgiler: Yeni ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgileri ile ortaklığın kabulüne dair yönetim kurulu kararı, Ortaklara ilişkin bilgi değişiklikleri, Yönetim ve Denetim kurulu Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, Dış Denetçi Raporları en geç 15 (onbeş) gün içerisinde yüklenmesi gerekmektedir.

KOOPBİS’e Genel Kurul’dan Sonra Yüklenmesi Gereken Bilgiler: Toplantıya ilişkin tutanak, Gündem, Genel durum bildirim formu, toplantıyı takip eden 15 (on beş) gün içerisinde KOOPBİS'e yüklenmesi gerekmektedir.

KOOPBİS’e Aydınlatma Metni: Kişisel verilerin KOOPBİS ile işlendiğini belirten aydınlatma metni, ortaklığa kabul tarihinden sonra ortaklara imzalatılması zorunludur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-1.htm


KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ:  

Eğitim Almak Zorunda Olan  Kooperatif Üyeleri: Kooperatif ve üst kuruluşların yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri eğitim almak zorundalardır.

Üyeleri eğitim şartına tabi  kooperatifler, eğitim süresi, zamanı ve yöntemi: Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri kriter aranmaksızın, İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme kooperatifleri, Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma kooperatifleri, Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon TL’nin üzerinde satış hasılatı olan kooperatifler, Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000’den fazla ortağı bulunan kooperatiflerin, Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimleri takiben 9 (Dokuz) ay içerisinde, 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşan yüz yüze veya Uzaktan Kooperatifçilik Eğitimini tamamlamaları şarttır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-3.htm


KOOPERATİFLERDE  ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK:

Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Yapılması Gerekenler: Kooperatifin ortakları bu toplantılara, Kooperatifler Kanununun 45/7 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim kurulu tarafından karar alınması veya genel kurul tarihinden 20 gün önce 4’ten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’unun yazılı olarak talep etmesi halinde genel kurul toplantısı elektronik ortamda yapılır. Kooperatif Yönetimi, ortaklarının genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini (EGKS) kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-4.htm


KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ DENETİMİNE  DAİR YÖNETMELİK: 

Dış Denetimin Konusu: Kooperatiflerin finansal tablolarının, 1163 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun, 213 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, gelir ve giderlerinin dayanağını oluşturan belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, gelir ve gider hesapları ile bilanço hesaplarının defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olup olmadığı hususları dış denetimin konusunu oluşturur.

Dış Denetime Tabi Kooperatifler: Tarım satış, tarım kredi, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, pancar ekicileri kooperatifleri kriter aranmaksızın, Yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 100’den fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme kooperatifleri, Faaliyet konusuna bakılmaksızın 30 milyon TL satış hasılatını ardı ardına iki yıl geçen kooperatifler ve yine Faaliyet konusuna bakılmaksızın 2.000’den fazla ortağı bulunan kooperatifler Dış Denetime Tabidirler.

Dış Denetim Yapabilecekler:  3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensupları, Bağımsız Denetçiler ve İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen Merkez Birlikleri.

Dış Denetçilerin Eğitimi: Bağımsız denetçiler hariç, dış denetçilere, Bakanlık veya Görevlendirdiği Kuruluşlarca, 5 yıl geçerli olmak üzere eğitim verilir.

Dış Denetçinin Seçimi: Dış denetçiler, belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından, kuruluşta ana sözleşmeyle, sonraki dönemlerde genel kurul kararıyla seçilirler. Denetçi en fazla 4 hesap dönemi görev yapabilir.

Dış Denetim Raporu: Hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanarak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim kurulu, dış denetim raporunu genel kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce, ortakların incelemesine hazır bulundurmakla yükümlüdür. Ayrıca rapor yönetim kurulu tarafından KOOPBİS’e yüklenir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-1.htm

 

KOOPERATİF VE ÜST  KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU  TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ  HAKKINDA YÖNETMELİK: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-2.htm

Eskişehir  SMMM Odası     


Dosyalar

  • Sosyal Medyada Paylaş