Taşınmazları Yeniden Değerleme imkanı 30/09/2018 tarihinde sona ermektedir.


Vergi Usul Kanununa, 7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir / kurumlar vergisi mükelleflerine aktiflerinde yer alan taşınmazları yeniden değerleme imkanı getirildi.

Taşınmazların değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 500 Seri No.lu VUK Genel Tebliği 6.07.2018 tarih 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniden değerleme  uygulamasından bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir ve  kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için yeniden değerleme yapılması zorunlu olmayıp kapsama giren  mükelleflerin tercihine bırakılmıştır.

Yeniden değerleme; mükelleflerin 25.5.2018 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar ile bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle 30.9.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

Yeniden değerleme  neticesinde, değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında hesaplanan vergi,  yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına  kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan  edilerek aynı süre içerisinde ödenecektir.

VUK‘nun Geçici 31 inci maddesi ve 500 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda taşınmazların yeniden değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar ile beyanname ve envanter bilgilerinin oluşturulmasında kullanılmak üzere hazırlanan Değer Artışı Hesaplama Tablosu ektedir.

TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİ TUTULMASI

DEĞER ARTIŞI HESAPLAMA TABLOSU

Çalışma için ANKARA SMMM ODASI’na teşekkür ediyoruz.

  • Sosyal Medyada Paylaş