Uzayan Beyanname Verme Süreleri ve E-Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar


İlgili TÜRMOB Özel Mevzuat Sirkülerini (2020/117) görüntülemek için tıklayınız.


ÖZET :

1- 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca serbest meslek kazancı elde edenlerden

a) 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1 Haziran 2020 tarihinde,

b) 1 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyete başlamış olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna,kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmak ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorundadırlar. 

Mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından; e-İmza araçları ya da Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin etmek suretiyle, söz konusu Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler.

2- 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

3-2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 

4- 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin;

⎯ Aralık/2019, Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemlerine ait e Defterlerini 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar,

⎯ Mart/2020 dönemlerine ait e-Defterlerini 30 Haziran 2020 Salı günü sonuna kadar,oluşturmaları ve imzalamaları gerekmektedir.

5- Vergi levhalarının 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar internet vergi dairesinden yazdırılması gerekmektedir


  • Sosyal Medyada Paylaş