Yapı Ruhsatları Hakkındaki SGK Duyurusu


T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

09/08//2018

Sayı: 63422323-202.99-E.10124827 

Konu : Yapı Ruhsatları Hk. 


      Bilindiği üzere, 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi;

     “Şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüklerine bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasına “Bu bildirimlerden hangisinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir, belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez” hükmü eklenmiştir.

     5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası ‘’Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. (Ek cümle: 15/2/2018-7099/18 md.) Bu bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir, belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.” Denilmektedir.

     Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 16.03.2018 tarih 2018/11 sayılı genelgemizin 3-Valilikler Belediyeler ve Ruhsat vermeye yetkili Diğer Kamu ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili başlıklı bölümünün incelenmesi ve gerekli işlemlerin bu doğrultuda yapılması hususunu,

     Bilgilerinize arz ederim.


Ahmet PERKGÖZ

Sosyal Güvenlik İl Müdürü a.

Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı


Not: Hali hazırda Yapı Ruhsatı Bildirim yükümlülüğünüz devam etmekte olup ruhsat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bildirilmeyen veya süresi geçtikten sonra yapılan bildirimler ile ilgili her bir ruhsat için ayrı ayrı İdari Para Cezası uygulanmaktadır. Yapı ruhsatlarının süresi, içerinde elden veyahut taahhütlü posta ile kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Bu hususa da dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

İlgili SGK Duyurusunu aşağıdaki DOSYALAR bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

  • Sosyal Medyada Paylaş