e-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru
e-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLANMASI HAKKINDA

DUYURU

07/01/2021

   Bilindiği üzere,19/10/2019  tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nin (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün  4.4.1.  maddesinin  (e)  fıkrasında; “e-Defter  dosyaları  ile  bunlara  ilişkin  berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter  saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak  edefter.gov.tr  adresinde  yayımlanan  “e-Defter  Saklama Kılavuzu” nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

   Başkanlığımızca, bu  zorunluluk  kapsamında e-Defter  ve  berat  dosyalarının  ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluş yetkilendirilmemiş olup ,saklama işlemi yalnızca Başkanlığımızca ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ancak,  bu  zorunluluk mükelleflerimizin e-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi ayrıca üçüncü kişiler nezdinde (muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.) muhafaza işlemi yapmalarına da engel teşkil etmez.

   Bu çerçevede, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinde  saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği e-Defter  Saklama  Kullanıcı  Kılavuzu,09/10/2020  tarihinde  edefter.gov.tr  internet  adresinde yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuza erişmek için tıklayınız.

   Söz konusu kılavuzda, e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının, Başkanlığımız  Bilgi İşlem Sistemlerinde saklanmasına yönelik  işlem  adımları  açıklanmış olup, ayrıca kılavuzun  4  üncü  bölümünde, 2020/Ocak  ve müteakip  dönemlere  ilişkine-Defter  dosyaları  ile  berat  dosyalarının  ikincil  kopyalarının Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı da belirlenmiştir.

   Bu itibarla, 2020 yılı ya  da  önceki  dönemlerde  e-Defter  uygulamasına  geçen mükelleflerimizin,15/01/2021 tarihine kadar 2020 takvim yılının ilk 3 ayına ilişkin e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, ilgili kılavuzda açıklandığı şekilde Başkanlığımız Sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir.

   Bununla birlikte,07/01/2021tarihindeyapılan e-Defter Saklama Uygulama güncellemesi ile söz konusu tarihten itibaren yüklenecek e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının güncel program indirilmek suretiyle yüklenmesi gerekmektedir. Uygulamanın güncel versiyonuna http://www.edefter.gov.tr/anasayfa.html internet sitemizde “e-Defter Saklama” bölümünden ve e-Defter  Saklama  Kullanıcı  Kılavuzunda  “2.1  Program  Kurulum  Dosyasını  İndirme”  başlıklı bölümünden ulaşılabilir.

   Güncel uygulama  indirildikten  sonra, uygulama tarafından yönlendirilen işlem adımları takip  edilerek  kurulması  ve  e-Defterdosyaları  ile  bunlara  ilişkin  berat  dosyalarının  ikincil kopyalarının saklanması  için  yukarıda  belirtilen  tarihlere  kadar Başkanlığımız Bilgi  İşlem Sistemlerine gönderilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

  • Sosyal Medyada Paylaş